Allmänna villkor

Allmänna villkor

Senast uppdaterat 28 agusti 2022.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER TILL KONSUMENT

Balanzen i Norden AB, org. nr. 5567636-9631 (“Balanzen“) tillhandahåller hushållsnära tjänster såsom exempelvis städning, tvättning, strykning och fönsterputs,) (“Tjänsterna“).

Dessa allmänna villkor gäller mellan Balanzen och en fysisk person (“Kunden“) som beställer en eller flera av Tjänsterna från Balanzen. Sådan beställning kan ske genom undertecknandet av ett uppdragsavtal, eller genom beställning av Tjänsterna via Balanzens hemsida, mejl eller per telefon. Beställningen/uppdragsavtalet, tillsammans med dessa allmänna villkor och eventuella andra bilagor, utgör det avtal mellan Balanzen och Kunden som reglerar villkoren för Balanzens tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden (“Avtalet“). För det fall det skulle förekomma motstridigheter mellan dessa allmänna villkor och beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) ska beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) äga företräde framför dessa allmänna villkor.

1. BALANZENS TJÄNSTER

1.1 Kunden beställer Tjänsterna vid enstaka tillfällen enligt gällande prislista, eller som ett årsabonnemang med fast månadsavgift, enligt vad som framgår av Avtalet.

2. ALLMÄNT

2.1 För abonnemangskunder: Uppdrag utförs ej på röd dag (Aftnar gäller som röd dag). Kunden är skyldig att omboka dag om kunden önskar uppdraget utfört på annan dag för ett tillfälle som infaller på röd dag eller afton. Sker ingen ombokning kommer Balanazens medarbetare på nästkommande ordinarie tillfälle.

3. BALANZENS ÅTAGANDEN

3.1 Balanzen ska utföra Tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Tjänsterna ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Balanzens personal ska inneha erforderlig utbildning för att utföra Tjänsterna och Balanzen innehar de tillstånd som krävs för att utföra tjänsterna på basis av kund inlämnad information.

3.2 Om det särskilt avtalats att viss angiven personal ska utföra tjänsterna kommer Balanzen göra sitt bästa för att åstadkomma detta. Vid sjukdom eller annan frånvaro har Balanzen emellertid rätt att ersätta sådan angiven personal med annan personal. Vid sjukdom/frånvaro av personal ersätter Balanzen med vikarie inom 48 timmar vanlig vardag, helger ej inräknat om ej annat är avtalat.

3.3 Balanzen har rätt att anlita underleverantörer för utförande av tjänsterna.

4. KUNDENS ÅTAGANDEN

4.1 Kunden ska tillse att Balanzen får tillträde till de utrymmen, samt tillgång den utrustning och det material som krävs för att Balanzen ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Det kan exempelvis röra sig om att Kunden ska tillhandahålla städutrustning (såsom ändamålsenlig dammsugare med munstycken), nycklar och portkod, samt information om hur Balanzen får tillgång till den yta där Tjänsterna ska utföras. Om Balanzen enligt Avtalet ska tillhandahålla utrustning eller material har Balanzen rätt att debitera detta särskilt.

4.2 Kunden ska löpande informera och samråda med Balanzens kundtjänst om förhållanden som Balanzen kan antas behöva få kännedom om för att kunna utföra Tjänsterna. Kunden ska särskilt informera om förekomsten av värdefulla och/eller ömtåliga föremål och material samt hur sådana föremål och material ska hanteras samt om befintliga ledningar och materialval i Kundens bostad som kan ha betydelse för Balanzens utförande av Tjänsterna.
För abonnemangskunder: Alla förändringar av/inom objektet som t.ex. stambyte, pälsdjur, renovering, ombyggnation m.m. som kan inverka på städningen måste meddelas Balanzen minst 2 veckor innan förändringens start och kan innebära ändring av pris eller städrutin. Om kund ej meddelat Balanzen så kan inte Balanzen garantera den avtalade städnivån utan kommer att anpassa städmomentet efter rådande omständigheter. Innan en lång reparation/renovering avslutas måste Balanzen bli informerad i god tid. Vid upptäckt av förändring i städnivå kontaktas ansvarig hos kund för vidare information. Om kund önskar att få ordinarie städnivå under försämrade omständigheter äger Balanzen rätt att debitera extra för detta. Alla städuppdrag utöver avtalad städinstruktion utförs endast efter godkännande ifrån kund. Beställning av extra/utökat uppdrag skall göras skriftligen per mail.

4.3 Kunden är ansvarig för att informationen enligt punkten 4.2 hålls uppdaterad under hela avtalsperioden.

4.4 I samband med Avtalets upphörande lämnas eventuella nycklar i bostaden vid sista tillfället. Om det inte är möjligt att lämna nycklarna så finns de att hämta upp och kvittera ut nycklar på Balanzens kontor. Om Kunden inte hämtat ut sina nycklar inom en (1) månad från uppsägningen, skickas nycklarna tillbaka till Kunden med rekommenderat brev. Sådant återlämnande sker dock helt på Kundens risk/bekostnad och Balanzen bär inget ansvar i samband med detta.

4.5 Kunden ska tillse att Balanzens personal vid utförande av Tjänsterna erbjuds en god och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och förordningar. Kunden är skyldig att se till att alla utrymmen som ingår i uppdraget är tillgängliga. Om ett utrymme är otillgängligt för Balanzen kommer uppdraget att utebli i det utrymmet utan prisreduktion.

4.6 NYCKLAR/LARM/PORTKOD
Om uppdraget utförs under en tid då kunden inte är på plats måste kunden lämna ut nycklar och eventuell larmkod. Kund ansvarar för att ge Balanzen tillgång till lokal genom nycklar, larm, passerkort, portkod eller motsvarande. Balanzen säkerställer hantering av nycklar och larm genom att förvaring av nyckel- och larmuppgifter sker på betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer. Balanzen ansvarar för märkning av nycklar med säkerhetsbrickor. Stöldskyddsbrickan fästes tillsammans med utkvitterad nyckel. Formuläret ”Nyckel & Larmkvittens” är det som styr hanteringen och ska vara signerat av båda parter. Om kund inte meddelar Balanzen förändringar såsom t.ex. ny portkod, byte av larm/larmföretag, nya nycklar, eller dylikt avsäger sig Balanzen allt ansvar vad gäller utebliven städning eller utlösning av larm.

5. BALANZENS RÄTT ATT NEKA TJÄNSTER

5.1 Balanzen har rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses exempelvis att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot Balanzens personal, att utrustning eller material som Kunden tillhandahåller inte är lämpliga för ändamålet, att Kunden inte kan garantera en god och säker arbetsmiljö för Balanzens personal eller att det föreligger omständigheter som är av sådan art att Balanzen bedömer att det saknas rimliga förutsättningar att utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet.

6. OM- OCH AVBOKNING

6.1 Kunden har rätt att om- eller avboka utförandet av engångsuppdrag kostnadsfritt förutsatt att sådan om- eller avbokning sker minst 2 vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts.
Avser avbokningen en Tjänst som omfattas av Fast abonnemang, sparas det outnyttjade Tjänstetillfället i Kundens timbank, enligt punkt 7 nedan.

6.2 Flex abonnemang och engångsuppdrag: Sker ombokning senare än två vardagar (2) före den dag då Tjänsten skulle ha utförts debiteras Kunden en ombokningsavgift.

6.3 Sker avbokning senare än två (2) vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts debiteras Kunden 50 procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

6.4 Kostnaden vid om- och avbokning enligt punkt 6,2 och 6.3 berättigar inte till RUT-avdrag.

7. TIMBANK – FAST ABONNEMANG

7.1 Om Kunden väljer att avboka utförandet av en Tjänst som omfattas av Fast abonnemang sparas det antal timmar som motsvarar det outnyttjade Tjänstetillfället i en timbank som Kunden kan välja att använda vid ett senare tillfälle. Ombokning kan endast göras med två (2) vardagars varsel eller mer och är kostnadsfri, dock i mån av tid resurser och kan ej garanteras.
Avbokning som görs med två (2) vardagars varsel är kostnadsfri. Upp till 4 tillfällen kan sparas i städbanken / år. Sker avbokning senare än två (2) vardagar före den dag då Tjänsten skulle ha utförts debiteras Kunden 50 procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället. Om max antal tillfällen har nyttjats och ytterligare avbokning sker så utgår 50 procent av kostnaden.

7.2 Om inte annat särskilt överenskommits, kan Kunden maximalt spara det antal timmar som motsvarar fyra (4) Tjänstetillfällen, enligt Kundens abonnemang, i timbanken. Eventuell överskjutande del debiteras Kunden.

7.3 Balanzen förbehåller sig rätten att radera sådana timmar i timbanken som inte utnyttjats inom ett (1) år från det att abonnemanget sades upp.

7.4 Timmar i timbanken kan till viss del bytas till andra tjänster.
7.5 Kostnaden avbokning enligt punkt 7.1 och 7.2 berättigar inte till RUT-avdrag.

8. ÅNGERRÄTT

8.1 Om Avtalet tecknats med Kunden på distans har Kunden ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten innebär att Kunden har rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar från Avtalets ingående.

8.2 Om Kunden utövar ångerrätten har Balanzen rätt till en proportionell andel av det avtalade priset för de Tjänster som utförts tiden innan Kunden gav meddelande om utövande av ångerrätten.

8.3 Om Kunden önskar utöva sin ångerrätt ska Balanzen underrättas om detta via e-post till info@balanzen.se.

9. PRISER OCH AVGIFTER

9.1 Priser och eventuella avgifter för Tjänsterna framgår av Avtalet eller, om inget särskilt pris avtalats, av Balanzens från tid till annan gällande prislista. Om annat inte särskilt anges är samtliga priser angivna inklusive mervärdesskatt och utan eventuellt RUT-avdrag.

9.2 Balanzen har rätt att debitera Kunden en serviceavgift som motsvarar Balanzens kostnader för städmedel, material och utrustning samt RUT-administration.

9.3 Balanzen har rätt att göra justeringar av avtalade priser baserat på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), lönejusteringar för anställda, andra förändringar i Balanzens kostnadsbas, lag, myndighetsbeslut, skatter, tullar eller andra offentliga pålagor samt liknande situationer som påverkar priset för Tjänsterna. Prisjusteringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg. Om Kunden inte accepterar en prisjustering har Kunden rätt att inom två (2) veckor från mottagandet av Balanzens meddelande via nyhetsbrev om prisjustering säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

9.4 Om Kunden under avtalsperioden utökar Tjänsternas omfattning eller om Balanzen vid utförande av Tjänsterna tvingas vidta oförutsedda åtgärder för att kunna fullgöra sina åtaganden har Balanzen rätt att debitera Kunden för utfört merarbete.

9.5 Balanzen har även rätt att fakturera Kunden en resetillägg om Kundens bostad/lokal inte går att nå med kommunala färdmedel och/eller om avståndet mellan Kundens bostad/lokal och Balanzens närmaste kontor är mer än tio (10) km. Vid engångsuppdrag tillkommer en avgift.

10. RUTAVDRAG

10.1 Kunden kan utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna, om och i den mån RUT-avdrag är tillämpligt. Balanzen följer i denna del de lagar och regler för RUT-avdrag som är tillämpliga från tid till annan.

10.2 Kunden ska informera Balanzen om Kunden avser att utnyttja RUT-avdrag.

10.3 Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har Balanzen rätt att debitera Kunden motsvarande belopp. För mer information om RUT-avdrag, se www.skatteverket.se.

11. BETALNING OCH FRYSNING AV ABONNEMANG

11.1 Utförda Tjänster faktureras månadsvis i förskott och betalning ska ske på angivet förfallodatum.

11.2 Vid utebliven betalning har Balanzen rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt eventuell påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

11.3 Vid Kundens dröjsmål med betalning har Balanzen rätt att omedelbart avbryta utförandet av Tjänsterna och leverans av produkter (om tillämpligt), eller frysa Tjänsterna. Frysning av Tjänsterna innebär att inbokade Tjänstetillfällen tas bort och att nya Tjänstetillfällen inte kan bokas in av Kunden förrän Kunden till fullo betalat förfallna belopp till Balanzen. Balanzen äger rätt att frysa ett abonnemng om Kunden trots påminnelse inte betalt faktura inom angiven tid. Balanzen har även rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet, om Kunden utnyttjar abonnemanget på ett otillbörligt sätt.

11.4 Eventuella invändningar från Kunden mot fakturan ska göras senast samma dag som fakturans förfallodag.

12. FÖRSÄKRING

12.1 Balanzen ska under avtalsperioden inneha en ansvarsförsäkring som är lämplig i förhållande till Tjänsterna som omfattas av Avtalet. Balanzens försäkring omfattar inte skador orsakade av Kunden.

12.2 Kunden bör under avtalsperioden inneha en hemförsäkring som omfattar de utrymmen där Tjänsterna ska utföras.

13. UTEBLIVEN ELLER FELAKTIGT UTFÖRD TJÄNST

13.1 Om Balanzen inte utför ett engångsuppdrag och det inte beror på omständigheter hänförliga till Kunden, ska Kunden inte debiteras för den aktuella Tjänsten.

13.2 Vid fel eller brist i Balanzens utförande av en Tjänst ska Balanzen ges möjlighet att avhjälpa felet/bristen. Om felet/bristen inte kan avhjälpas, eller om felet/bristen kvarstår efter Balanzens försök till avhjälpande, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte givit Balanzen tillfälle att försöka avhjälpa felet.

13.3 Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Balanzens utförande av en Tjänst utgår endast om Kunden kan visa att Balanzen orsakat den påstådda skadan.

13.4 Kunden ska reklamera fel eller brist avseende en utförd Tjänst till Balanzen inom 3 dagar.

13.5 Om Kunden önskar reklamera en Tjänst ska Balanzen underrättas om detta via e-post till: info@Balanzen.se. Kunden ska använda av Balanzen anvisat formulär eller följa andra av Balanzen givna instruktioner för reklamation och inkomma med sådant underlag (exempelvis bilder, kvitto och information)  Pga. att arbetet utförs i en föränderlig miljö skall reklamation ske senast 48 timmar (helg ej inräknat) från det att fel eller brist upptäckts eller borde ha upptäckts. Senare reklamation behandlas inte. Reklamation skall ske skriftligen via e-post till: info@Balanzen.se. Om kunden själv åtgärdar fel innan Balanzen kontaktas eller ges möjlighet till kontroll utgår ingen ersättning till kund. Om felet eller bristen avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion, eller annan ersättning från Balanzen. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

14.1 Balanzen ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel eller brist i Balanzens utförande av Tjänsterna. Balanzen ansvarar därmed aldrig för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada.

14.2 Balanzens totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

14.3 Ansvarsbegränsningen i punkterna 14.1 och 14.2 gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på Balanzens sida eller annars följer av tvingande lag.

14.4 Balanzen ersätter inte skador som uppkommit på grund av (i) att Kunden uppgivit felaktig, eller underlåtit att uppge, information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt punkten 4.2 ovan, eller (ii) att lösa och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade/placerade. Balanzen ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, redskap, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

14.5 Om Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till den skada som uppstått, ska Balanzens ansvar jämkas i förhållande till omfattningen av Kundens medvållande.

15. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

15.1 Om inte annat framgår av Avtalet gäller det tillsvidare från och med det undertecknandet och kan sägas upp av endera parten med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

15.2 För Tjänster som omfattas av ett abonnemang gäller att om uppsägning sker före den 15:e i en månad, upphör Avtalet att gälla den sista dagen i innevarande månad. Om uppsägning sker den 15:e eller senare upphör Avtalet att gälla den sista dagen efterföljande månad.

15.3 Kunden måste betala för samtliga Tjänster som har utnyttjats och Kunden har efter Avtalets upphörande ett år (12) månader på sig att använda de timmar (i mån av tid) som finns sparade i Kundens timbank enligt punkten 7.1 ovan.

15.4 Om någon av parterna väsentligen bryter mot bestämmelserna i Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter mottagandet av en skriftlig begäran, har den andra parten rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

16. PERSONUPPGIFTER

16.1 Balanzen behandlar personuppgifter hänförliga till Kunden och i vissa fall Kundens närstående i samband med Tjänsternas utförande. För mer information om Balanzens behandling av personuppgifter, se Balanzens Intergritetspolicy.

17. ÖVRIGT

17.1 Kunden har inte rätt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Balanzen har dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan, under förutsättning att Kunden skriftligen meddelas om detta.

17.2 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Balanzen. Justeringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg. Om Kunden inte accepterar de justerade villkoren ska Kunden ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

18. TVIST OCH LAGVAL

18.1 Om tvist uppstår och parterna inte kan lösa denna på egen hand har Kunden rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

18.2 Svensk rätt och FOM’s rekommendationer ska tillämpas på Avtalet.

18.3 Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av Stockholms tingsrätt. Kunden har dock rätt att väcka talan vid rätten i den ort där Kunden har sin hemvist i enlighet med 10 kap. 8a § rättegångsbalken.

Balanzen 
Nybohovsgränd 10 
117 63 Stockholm

Kund zon

Kund service

Kontakt

©balanzen

©
2024 UX Themes

Terms Privacy Cookies